Vrhy - Lindsay

VRHY  -  Lacrima Christi Cotton Cloud (CRO)


1.Vrh "F" DALMADAMI (CZ)

otec JCh.Dvojica Viking Henry (UK)
datum krytí 26. a 28.2.2011
datum porodu 28.4.2011
statistika plotna - 0, modré oko -
narozeno Flash Henry Dalmadami pes h.t BAER +/+
  Forty Dalmadami pes h.t  
  Flin Dalmadami pes h.t  
    pes h.t  
    pes h.t  
  Fantagiro Dalmadami fena h.t  
  Fiona Dalmadami fena h.t  
  Folca Dalmadami fena h.t  
    fena h.t